انواع سیب زمینی نیمه سرخ شده

سیب زمینی خلال 8x8

سیب زمینی خلال 8x8

FRENCH FRIES 8x8

سیب زمینی خلال  10x10

سیب زمینی خلال 10x10

FRENCH FRIES 10x10

سيب زميني خلال 16x16

سيب زميني خلال 16x16

FRENCH FRIES 16x16

سیب زمینی مکعبی

سیب زمینی مکعبی

DICED POTATO

سیب زمینی ورقه ای (با پوست )

سیب زمینی ورقه ای (با پوست )

SLICED POTATO

سیب زمینی وجز (باپوست )

سیب زمینی وجز (باپوست )

WEDGES POTATO